ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 3

Highlight งานประชุมประจำปีสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา จังหวัดชลบุรี
What’s new in Dengue? WHO ได้ให้ความสำ คัญกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยตั้งเป้าหมายในปี ค.ศ. 2020 ลดอัตราตาย และอัตราป่วยจากการติดเชื้อเดงกี่ลง 50% และ 25% ตามลำ ดับ วัคซีนไข้เลือดออกยังเป็นความหวังขอการแก้ปัญหาของโรคนี้ ปัจจุบันได้มีการศึกษาวัคซีนไข้เลือดออกใน phase 3 ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด Tetravalent ได้ทำ การศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียและอเมริกาใต้ จากการศึกษาพบว่าวัคซีนไข้เลือดออกชนิ...
บทสรุป Workshop on National Immunization Program and Vaccine Coverage in ASEAN Countries
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง National Immunization Program and Vaccine coverage in ASEAN countries ซึ่งประกอบด้วยผู้เช้าร่วมประชุมจาก 9 ประเทศได้แก่ กัมพูชา อินโดนิเชีย ลาวมาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 1. โปรแกรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศในอาเซียนโปรแกรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันระดับชาติของแต่ละประเทศเริ่มต้นในช่วงเ...
Vaccination for all ages
Jean-Marie Okwo-Bele, WHO (Switzerland)บทความโดย ผศ.นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของคนยาวนานมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงผลจากการให้วัคซีนด้วย Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization เป็นคณะทำ งานที่ให้คำ แนะนำ แก่องค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับเรื่องของการให้วัคซีน ปัจจุบันได้มีการจัดทำเป็นตารางซึ่งแสดง ให้เห็นถึ...
คำถาม - คำตอบ ที่พบบ่อย โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome: MERS )
เรียบเรียงโดย : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค 15 มิถุนายน 2558 1. โรค MERS หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome) คืออะไร ?ตอบ โรค MERS หรือโรคเมอร์ส มีชื่อทางการว่า โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle EastRespiratory Syndrome) เนื่องจากชื่อค่อนข้างยาว จึงมีชื่อเรียกสั้นๆ เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษ ว่า โรค MERS(โรคเมอร์ส) โดยโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เป...
สรุปสถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) สัปดาห์ที่ 23
(ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558) เรียบเรียงโดย : สำนักระบาดวิทยา ข้อมูลจาก website ECDC ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 - 10 มิถุนายน2558ทั่วโลกมีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1288 รายเสียชีวิต 498 รายอัตราป่วยตายร้อยละ 38.66 ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แก่ประเทศซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์จอร์แดนโอมานคูเวตเยเมนเลบานอนและอิหร่านส่วนทวีปยุโรปได้แก่ ประเทศตุรกี ออสเตรีย สหราชอ...
รายงานสถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส
รายงานสถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส เรียบเรียงโดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก สรุปยอดผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 รวมทั้งสิ้น 1,348 ราย และเสียชีวิต 479 ราย จาก 26 ประเทศ ซึ่งในปี 2558 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาใน 11 ปร...
คู่มือปฏิบัติการ กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดย ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค มิถุนายน ๒๕๕๘
แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัยโรค MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) และการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557) โดย คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
Infection Control in HCW & Hospital Setting
รศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มิถุนายน 2558 กทม.
คู่มือการปฏิบัติงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดยสำนักงานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 พบการระบาดในประเทศแถบตะวันออกกลาง พบรายงานผู้ป่วยทั้งหมดจาก 22 ประเทศ ดังนี้ จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ตูนีเซีย อิตาลี โอมาน คูเวต มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กรีซ อียิปต์ สหรัฐอเมริกา เยเมน เลบานอน เนเธอร์แลนด์ อิหร่าน แอลจีเรีย และออสเตรเลีย ซึ่ง...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]