ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 11

วัคซีนป้องกันโรคจากไวรัสโรต้าและการปนเปื้อนเชื้อไวรัส PCV
ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2553 หลายท่านคงได้ยินข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยไทยประกาศระงับใช้วัคซีน Rotarix™ (GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) ) ในประเทศชั่วคราวเนื่องจากมีนักวิทยาศาสตร์รายงานการตรวจพบการปนเปื้อน DNA ของเชื้อ Porcine Circovirus Type 1 (PCV1) ในวัคซีน ต่อมาในต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553
การวินิจฉัย Symptomatic Urinary Tract Infection (UTI) ในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายปัสสาวะ
ในปี ค.ศ. 2008  CDC   ได้ปรับปรุงนิยามในการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลใหม่และมี การเปลี่ยนคำว่า “nosocomial” เป็น “health  care–associated  infection” หรือ HAI  จึงเห็นว่าน่าจะนำนิยามใหม่ที่ใช้ในการวินิจฉัย  catheter–associated  UTI  ซึ่งเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบบ่อยมาเผยแพร่ในมุม  IC  ฉบับนี้
ความคืบหน้าการกวาดล้างโปลิโอ และ ประเด็นที่ควรพิจารณาในการปรับชนิดของวัคซีนโปลิโอ [Update on Emerging (มค.54)]
โปลิโอยังคงเป็นโรคที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่ถือว่าเป็น pre eradication era   โดยจุดมุ่งหมายจะกวาดล้างโปลิโอให้หมดไป ภายในปี 2013 ( พศ. 2556)  สาเหตุของโปลิโอ เกิดจาก เชื้อPoliovirus ซึ่งเป็น human enterovirus , Picornaviridae family  ซึ่งเป็น single - stranded , positive sense RNA genome และมี protein capsid  เชื้อมี serotype 1,2 และ 3   สา...
Community acquired pneumonia
พญ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ สถานการณ์  เด็กชาย อายุ 5 ปี ไม่มีโรคประจำตัว แข็งแรงดีมาตลอดประวัติปัจจุบัน 7 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีไข้ ไอ และหอบเล็กน้อย4 วันก่อนมาโรงพยาบาล ได้ไปอยู่รักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC Hct 35%, WBC 12,000/cumm, P60%, L 40%, Chest X-ray: perihilar infiltration ปอดข้างซ้ายเป็น patchy infiltration มากกว่าข้างขวา วินิจฉัย pneumonia ได้...
สถานการณ์การระบาดของเชื้ออี-โคไล ชนิด โอ104 [Escherichia coli (EHEC) O104:H4] ในยุโรป
โดย กรรณิการ์ หมอนพังเทียม, บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์, สิริลักษณ์ รังสีวงศ์สำนักระบาดวิทยา Bureau of Epidemiology           จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ “อี-โคไล” ในประเทศเยอรมนี สเปน สวีเดน อังกฤษ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส และเนเธอแลนด์ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยมากกว่า 1,500 ราย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 17 ราย พบผู้ป่วย 470 ราย มีอาการระบบไตล้มเหลวรุนแ...
Community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA)
โดย รศ.พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ สถานการณ์ ผู้ป่วยเด็กอายุ 1 ปี มาด้วยอาการไข้สูง และมีก้อนที่คอด้านซ้าย 3 วัน ประวัติอดีต แข็งแรงดีมาตลอด ไม่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตรวจร่างกาย: T 39 0C, swelling and redness with fluctuation at left anterior cervical lymph node size 5 cm. CBC: Hct 34%, WBC 25,000 cells/cu.mm, PMN 80%, L 16%, platelet 281,000 /cu.mm ผลเพาะเชื้อ pus จากก...
STREPTOCOCCUS, GROUP A, SCARLET FEVER, FATAL - CHINA: REQUEST FOR INFORMATION
Hong Kong scientists are warning of a deadly new strain of scarlet fever that has killed 2 children and infected dozens more in an outbreak across the city. Mainland China and the former Portuguese colony of Macau have also seen a surge in scarlet fever cases, which health officials say is linked to a mutation of the bacterium that causes the disease. Experts are warning that the scarlet fever ...
High Number of Reported Measles Cases in the U.S. in 2011 Linked to Outbreaks Abroad
The United States is experiencing a high number of reported measles cases in 2011, many of which were acquired during international travel. From January 1 through June 17 this year, 156 confirmed cases of measles were reported to CDC. This is the highest reported number since 1996. Most cases (136) were associated with importations from measles-endemic countries or countries where large outbrea...
E. coli O104 - EU: case update
For more than 10 days, the number of reported cases of hemolyticuremic syndrome (HUS)/enterohemorrhagic _E. coli_ (EHEC) has declinedsignificantly. In Germany, the daily numbers of reported cases havesteadily decreased since they peaked, on 21 May 2011 for HUS and on 22and 23 May 2011 for EHEC. Nevertheless, the cumulative numbers ofcases from Germany continue to rise, primarily owing to delays...
การติดตามการระบาดของเชื้อ Escherichia coli ปี พ.ศ. 2554
 ฝ่ายตอบสนองโรคและภัยสุขภาพ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค          ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2554 สถาบันโรเบิร์ต คอค(Robert Koch Institute) ในประเทศเยอรมนีได้รับรายงานผู้ป่วยhemolytic uremic syndrome (HUS) จำนวนหลายราย ทั้งนี้กลุ่มอาการ HUS เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อ Escherichia coli ในกลุ่ม enterohaemorrhagic E. coli(EHEC) ซึ่...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]