บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 2

Confusing Vaccination Program
Speakers Tawee Chotpitayasunondh Kulkanya Chokephaibulkit ----------------------------------------------------------------------  Moderator Chitsanu Pancharoen
RSV rapid test: To use or not to use (Cons) PIDST Meeting 2016
โดย พญ. อรุณี  กลิ่นกล่อม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
A 2-year-old boy with Wiskott Aldrich syndrome has had splenic hypodensity lesions for 9 months
โดย นพ. รัตนชัย  เริ่มรวม โรงพยาบาลศิริราช 
A 12-year-old boy with fever for 3 weeks
นพ.สุรภัทร อัศววิรุฬหการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Full dose influenza vaccine Children 6 - 35 Months
Chollamalee Sutthipong
What’s New in RED BOOK
โดย รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
3-year-11month-old boy with complicated pneumonia
โดย พญ. วรรษมน  จันทรเบญจกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
Meet the expert Pediatric Tuberculosis
รศ พญ ธันยวีร์ ภูธนกิจ หน่วยโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Post Exposure Management in School
Kriengsak Limkittikul
Management of Life Threatening Infection
ผู้ดำเนินการอภิปราย อ.วีระชัย วัฒนวีรเดช วิทยากร อ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ , อ.วารุณี พรรณพานิช , อ. ดุสิต สถาวร

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]
[กลับไป]