บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 2

A Thai 7-year-old boy presented with left elbow pain and swelling for 1 month
นพ.ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร โรงพยาบาลศิริราช
Interhospital conference
พญ. วัทนี ทวีสิทธิ แพทย์ประจําบ้านต่อยอด หน่วยโรคติดเชือเด็ก ชันปีที 1 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
A 11-year-old girl with DiGeorge syndrome, cyanotic heart disease present with fever and headache
Nattapong Jitrungruengnij,MD 1st year Fellow, Pediatric infectious disease unit,  Department of Pediatrics, KCMH 
SALMONELLA INFECTION
รศ. พญ. กมลวิช เลาประสพวัฒนา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Insensible Use of Antibiotics
By KulkanyaChokephaibulkit, M.D. Professor of Pediatrics Head, Division of Infectious DiseaseDepartment of Pediatrics, Faculty of Medicine SirirajHospital,MahidolUniversity Bangkok, Thailand
INTERHOSPITAL CONFERENCE
Sangravee Juhong, MD. Division of Infectious Diseases. Queen Sirikit National Institute of Child Health.
Confusing Vaccination Program
Speakers Tawee Chotpitayasunondh Kulkanya Chokephaibulkit ----------------------------------------------------------------------  Moderator Chitsanu Pancharoen
RSV rapid test: To use or not to use (Cons) PIDST Meeting 2016
โดย พญ. อรุณี  กลิ่นกล่อม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
A 2-year-old boy with Wiskott Aldrich syndrome has had splenic hypodensity lesions for 9 months
โดย นพ. รัตนชัย  เริ่มรวม โรงพยาบาลศิริราช 
A 12-year-old boy with fever for 3 weeks
นพ.สุรภัทร อัศววิรุฬหการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]
[กลับไป]