บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 16

Pediatric ID Inter-Hospital Conference
บทความสำหรับสมาชิกโดย พญ.ปรารถนา  อุนจะนำ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ไข้สูงจริง นานจัง
บทความสำหรับสมาชิกโดย รศ.นพ.วีระชัย วัฒนวีรเดช ผศ.พญ. วนัทปรียา พงศ์สามารถ พญ. อุษณีย์ ศรีร่มโพธิ์ทอง 
BCG Adverse Reaction
บทความสำหรับสมาชิกโดย นพ. พิรังกูร เกิดพานิช โรงพยาบาลพระมงกุฎ
Interhospital Conference 24 Aug 2012
บทความสำหรับสมาชิกโดย พญ. ภัสสร บุณยะโหตระ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
A 13-year-old girl with back mass for 1 month
บทความสำหรับสมาชิกโดย พญ. สุจิตรา  ชัยสวนียากรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
A 1-year-old boy with left leg limping for 1 month
บทความสำหรับสมาชิกโดย พญ.สุพัตรา  รุ่งไมตรี โรงพยาบาลศิริราช
First dose of MMR vaccine should be used at 12 months old
บทความสำหรับสมาชิกโดย นพ.วรมันต์ ไวดาบ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
First MMR vaccine at 9-12 months
บทความสำหรับสมาชิกโดย พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
Interhospital interesting case
บทความสำหรับสมาชิกโดย พญ.อุษณีย์ ศรีร่มโพธิ์ทอง รพ.ศูนย์ขอนแก่น
Interhospital interesting case
บทความสำหรับสมาชิกโดย นพ.กฤษณะ คงถาวรสกุล ม.เชียงใหม่

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]
[กลับไป]